Svátek má Hana

Vážení spoluobčané,

na tomto místě bych Vám rád předložil výroční zprávu o činnosti našeho sdružení za rok 2010.

Rok 2010 byl pro občanské sdružení Otevřené Úvaly velmi významný. Členská základna čítala po celý rok 18 členů. Na podzim rezignovala z osobních důvodů členka Marta Kyselová a novou členkou se od 1.1.2011 stala Petra Fuxová. Činnost sdružení se v roce 2010 zaměřila jednak na aktivní politickou práci v zastupitelstvu města Úvaly a v jednotlivých výborech a komisích, jednak na činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských akcí arealizaci brigád a projektů.

Zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly byli do října 2010 Ing. Lída Milerová, Mgr. DanaPoláková, Mgr. Petr Borecký a Ing. Michal Breda. Posledně jmenovaní pracovali do konce volebního období 2006-2010 též jako předsedové finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města. Členové sdružení byli také členy většiny komisí Rady města.

Aktivity sdružení v roce 2010 zaznamenali jako první řidiči, a to při výjezdu z Klánovické ulice na silnici II/101 (Úvaly- Jirny) u autobusové zastávky Elektromechanika, kde došlo k vyřezání náletových a výmladkových křovin, které způsobovaly nepřehlednost.

Na jaře také jednotliví členové sdružení zpracovali konstruktivní připomínkyk návrhu územnímu plánu města Úvaly. V dubnu proběhlo v Jizerských horách výjezdní pracovní zasedání členů sdružení. Na tomto setkání byl nazákladě rozboru stávající situace a racionálního odhadu finančních možností města Úvaly připraven reálný volební program sdružení Otevřené Úvaly pro volební období 2010 - 2014.

Projektem, který nás provázel po celý rok, se stala obnova sochy sv. Jana Nepomuckého. Pokud se nebude zmiňovat o nutných povoleních, která byla k tomuto projektu získat, veřejnost poprvé projekt zaznamenala dne 1.4.2011, kdy proběhla v Domě dětí a mládeže odborná přednáška s názvem „Baroko v Úvalech“. Její organizace se zhostili kolegové z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí. Velké pozornosti se zde dostalo právě rekonstruované úvalské soše a účastníci mohli přispět svými názory do diskuse o úpravě blízkého okolí památky. S realizací návrhu se započalo během květnové veřejné brigády a s dokončením úpravy – stejně jako s dokončením celého projektu obnovy sochy – se počítá v roce 2011. S koncem školního roku se do projektu zapojili i žáci ZŠ Úvaly, kteří pod vedením učitelů a zástupců Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí vytvořili různé křížovky, spojovačky a doplňovačky, který oživí text informačnítabule, s jejímž umístěním se vedle památky počítá.Najaře proběhly hned tři okrašlovací akce.

Kromě zmíněné úpravy okolí sochy sv.Jana Nepomuckého, se konal i tradiční Otevřený úklid Úval – pokračování ve vyklizení rozsáhlé černé skládky v oblasti Králičiny v ulici Osadní, a rozvěsili jsme mobilní květinovou výzdobu na náměstí Arnošta z Pardubic.Od srpna do října se konalo několik brigád, jejichž hlavní náplní bylo kosení luk v Králičině a výřezy náletových křovin v nivě potoka Výmoly. Projekt při kterém dobrovolníci vyhrabávali vytěženou hmotu a ukládali ji na hromady přiokraji lesa ke tlení, podpořil z fondu životního prostředí Krajský úřad Středočeského kraje. V listopadu byla většina vykácených dřevin spálena v rámci dalšího brigádnického víkendu.

Sdružení Otevřené Úvaly počátkem října přistoupilo k realizaci hřiště pro pétanque, a to rámci projektu oddychové a rekreační zóny naSlovanech, který byl zahájen již v roce 2008. Hřiště bylo vybudováno během prvních14 dnů v říjnu v zadní části stávajícího fotbalového hřiště. Byly provedeny zemní práce a připraven povrch. Kromě navážky materiálů, úpravy jednotlivých vrstev povrchů a ohraničení hřiště byly v těsném sousedství hřiště umístěny i dvě lavičky pro budoucí soupeřící týmy a informace o pravidlech hry. Rovněž byly odstraněny náletové dřeviny na okraji nově vzniklého hřiště. V sobotu 9. října 2010 bylo hřiště pro pétanque slavnostně otevřeno a předáno obyvatelům Úval. Při této příležitosti byl uspořádán malý turnaj, kterého se zúčastnili jak dospělí, tak děti. Vítězové obdrželi diplom a pohár.

Po čtyřech úspěšných letech své činnosti se sdružení Otevřené Úvaly rozhodlo ucházet se o přízeň a podporu občanů Úval. Během roku byla sestavena kandidátka do podzimních komunálních voleb.

 1. Ing. Michal Breda, 46 let, Úvaly, manažer, bez politicképříslušnosti
 2. Mgr. Dana Poláková, 55 let, Úvaly, asistentka, bezpolitické příslušnosti
 3. Mgr. Petr Borecký, 37 let, Úvaly, soukromý podnikatel, bezpolitické příslušnosti
 4. Mgr. Marek, Mahdal, DiS., 32 let, Úvaly,referent, bez politické příslušnosti
 5. Ing. Ludmila Milerová, 53 let, Úvaly, soukromápodnikatelka, bez politické příslušnosti
 6. Mgr. Jaromíra Borecká, 38 let, Úvaly,překladatelka, bez politické příslušnosti
 7. Josef Polák, 58 let, Úvaly, soukromý podnikatel, bezpolitické příslušnosti
 8. Petr Urban, 43 let, Úvaly, invalidní důchodce, bezpolitické příslušnosti
 9. Mgr. Hana Němcová, 36 let, Úvaly, soukromá podnikatelka,bez politické příslušnosti
 10. Rastislav Šimoňák, 35 let, Úvaly,obchodní zástupce, bez politické příslušnosti
 11. Ing. Josef Beneš, 70 let, Úvaly,důchodce, bez politické příslušnosti
 12. Bc. Jan Němec, 35 let, Úvaly,soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
 13. Ing. Marcel Breda, 40 let, Úvaly,manažer, bez politické příslušnosti
 14. Petra Kyselová, 25 let, Úvaly,studentka, bez politické příslušnosti
 15. Ing. Richard Saidl, 41 let, Úvaly,projektový manažer, bez politické příslušnosti

Ve dnech 15.-16. října 2010 se konaly komunální volby a sdružení Otevřené Úvaly získalo 29,58 % hlasů a 5 zastupitelských mandátů a stalo se tak na příští 4 roky jedním ze dvou nejsilnějších uskupení v úvalské politice.

Dne 8.11.2010 složili nově zvolení zastupitelé slib. Zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly pro období 2010 – 2014 byli zvoleni: Ing. Lída Milerová, Mgr.Dana Poláková, Mgr. Petr Borecký, Ing. Michal Breda a Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Ing. Michal Breda byl zvolen neuvolněným místostarostou města Úvaly a současně seveřejně vzdal odměny za výkon funkci místostarosty s tím, že jeho cílem je zlepšit operativní řízení města a nikoli zatěžovat jeho rozpočet.

V říjnu a listopadu 2010 se sdružení Otevřené Úvaly spolupodílelo na přípravě Programového prohlášení pro období 2010 – 2014.

Členové sdružení se podíleli podobně jako v minulých letech na organizaci akce Den Země na Klepci, pořádané spolky, sdruženími a kluby z Tismic, Přišimas, Úval aHradešína.Rok 2010 byl také velmiúspěšný v počtu přiznaných grantů. Otevřené Úvaly získaly grant od Nadace Občanského fóra ve výši 80 000 Kč. Grant byl udělen na druhou fázi restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého, které byly zahájeny na jaře Díky tomuto grantu bude moci být dokončena rekonstrukce, a to včetně obnovy sochy samotné.

V závěru roku občanské sdružení Otevřené Úvaly uspělo v grantovém řízení "Zdravé stromy pro zítřek" a získalo od Nadace Partnerství bezplatný poukaz na ošetření památného stromu - dubu v Masarykově háji. Tento strom je nováčkem mezi památnými stromy, vyhlášen byl napodzim roku 2009.

Adventní čas začal slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí Arnošta z Pardubic. Členky Otevřených Úval připravily prodej vlastnoručně vyrobených keramických svícnů a domácích ořechů v dekorativních lahvičkách. Za cenu "dejkolik můžeš" si tak návštěvníci trhu mohli jednak odnést hezkou vánoční drobnost a jednak přispět bankovkou či mincí na dokončení rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela. Díky charitativnímu prodeji byla získána částka 4 549,- Kč, která půjde v plné výši na dofinancování druhé etapy opravy sochy sv. Jana Nepomuckého. V získávání financí na tento projekt budeme pokračovat i v roce 2011.

Již na počátku roku 2010 jsme byli prostřednictvím Nadace VIA osloveni Českou spořitelnou a byla nám nabídnuta účast v tzv. Bonus programu. Uživatelé platebních karet mohli téměř pocelý rok přispívat na opravu 3 vybraných kulturních památek. Bohužel podmínky programu nevyhovovaly žádné úvalské památce, tak jsme společně s Nadací VIA a Českou spořitelnou začali sbírat finance na zhotovení kopie sochy PannyMarie Tismické, která stávala v Tismicích nad vstupní bránou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a před několika lety musela být kvůli havarijnímu stavu sejmuta. V roce 2011 bude částka 33 333 Kč použita na nákup kamene pronovou sochu.

Členky a členové ze sdružení Otevřené Úvaly komunikují se svými příznivci a voliči nejen prostřednictvím diskusního fóra na internetových stránkách www.otevreneuvaly.cz ale i v rámci sociální sítě Facebook. Podstatné informace se objevují i na nástěncev Pražské ulici.Závěr roku 2010 patřil zahájení příprav dalších projektů, které se sdružení Otevřené Úvaly chystá realizovat v roce 2011, tedy v roce kdy oslaví již 5 let své činnosti pro město Úvaly a jeho občany.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členkám a členům našeho občanského sdružení za jejich obětavou práci v roce 2010, kterou vykonávající ve svém volném čase a bez jakýchkoli nároků na odměnu. Věříme, že bude – li takových lidí v Úvalech více, nemusí se naše město o svou budoucnost bát. Rádi bychom také jménem sdružení Otevřené Úvaly poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty. Za morální podporu děkujeme institucím, společnostem,jednotlivcům a dobrovolníkům.

I Vy můžete změnit naše město …

Rozhodnete-li se podpořit našičinnost (materiálně, finančně nebo formou dobrovolné výpomoci), kontaktujte kohokoli z našich členůna www.otevreneuvaly.cz nebo mailem na sdruzeni@otevreneuvaly.cz (V případěmateriálních darů prosíme o telefonickou konzultaci.)

Pro zaslání finanční pomoci můžetevyužít účet č. 0434261339/0800, Česká spořitelna

MichalBredaPředseda sdružení

Kompletní výroční zprávu o činnosti našeho sdružení v roce 2010, včetně finančních údajů si můžete stáhnout zde.


© BECC Design

TOPlist