Svátek má Hana

Vážení spoluobčané,

Letos celkem již počtvrté, ale za mne osobně poprvé Vám předkládám zkrácenou výroční zprávu našeho sdružení - tedy bilanci činnosti našeho sdružení v uplynulém roce.

Na čem jsme tedy v loňském roce pracovali? Co tedy po nás zůstalo?

  • Zahájení projektu záchrana sochy sv. Jana Nepomuckého
  • Vyhlášení přírodního parku Králičina a zahájení projektu naučné stezky Králičinou
  • Příprava vyhlášení přírodní rezervace Králičina
  • Výsadba izolační zeleně u hřiště na Slovanech a oplocení dětského hřiště
  • Organizace již tradiční akce „Jarní otevřený úklid Úval"
  • Finanční dar na rekonstrukci šaten v hasičárně pro úvalské hasiče ve výši 33 000 Kč
  • Realizace květinové výzdoby náměstí Arnošta z Pardubic
  • Vyřezání náletové zeleně na křižovatce Jirenské a Klánovické
  • .....  a pochopitelně jsme dále vydávali časopis Otevřené Úvaly

A co nás čeká v roce 2010?

Rádi bychom dokončili alespoň zčásti projekt sportovního areálu na Slovanech, aby si měli možnost „neorganizovaně" zasportovat náctiletí i dospělí. Zde bude potřeba jednak získat souhlas majitelů sousedících nemovitostí, což může být v některých případech obtížné, ale také získat dodatečné financování projektu.

V roce 2010 proběhne realizační fáze projektu „Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého". Doufáme, že naše sdružení obdrží potřebný grant a budou moci být současně provedeny obě etapy projektu, na které bude dohromady třeba téměř 200 000 Kč. Dokončení obnovy této významné památky podstatným způsobem přispěje ke zlepšení stavu kulturněhistorického dědictví v Úvalech.

V oblasti kulturněhistorického dědictví chceme pomoci i nedaleké obci Tismice, kde se nachází vysoce hodnotný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Věříme, že ve spolupráci s Nadací VIA a Českou spořitelnou se nám podaří získat částku ve výši 30 000 Kč., která bude určena na zhotovení sádrového odlitku sochy Panny Marie Tismické, která stávala na vstupní bráně ke kostelu. Jedná se o jeden z nutných kroků projektu, který umožní replice sochy návrat na původní místo.

Dalším projektem, o jehož realizaci dlouhodobě usilujeme, je revitalizace lomu v Riegrově ulici na sportovní a oddychovou zónu pro mládež. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem v roce 2007, v loňském roce se podařilo ve spolupráci s městem zahájit vyklízení areálu.

Rok 2010 tedy bude ve znamení koordinace s městem, za účelem získání financí na pořízení projektové dokumentace pro regeneraci areálu a následně získání financí pro spoluúčast na financování tohoto projektu z evropských fondů. Součinnost s městem Úvaly je pro tento projekt klíčová, protože se jedná o investičně relativně náročný projekt (cca 8 000 000 Kč), který přesahuje finanční možnosti sdružení Otevřené Úvaly.

Chceme mimo to zahájit projekt Oddechového a rekreačního areálu „u Horoušánek", aby i tito občané našeho města měli k dispozici místo pro své setkávání a oddech. I když se o tomto projektu v minulých letech hovořilo, zatím se pro něj podařilo získat pouze volný pozemek.

I nadále budeme pokračovat v činnosti v rámci Místní akční skupiny regionu Pošembeří.

Podobně jako v minulosti musíme uvést, že klíčovým faktorem pro další úspěšnou činnost našeho sdružení se jeví další rozšíření členské základny a spolupracujících občanů - ať již kvůli získávání nových nápadů a pohledů na záležitosti našeho města, tak energie do další činnosti. V loňském roce naše sdružení opustily dvě členky a jednoho člena (přestěhování mimo Úvaly), naopak naše řady rozšířili Rastislav Šimoňák a Marek Mahdal.

Větší zapojení občanů Úval je pro nás klíčové i s ohledem na skutečnost, že podobně jako v roce 2006 se chceme i letos na podzim účastnit komunálních voleb v našem městě a získat takové postavení, abychom mohli lépe ovlivňovat budoucnost našeho města.

Závěrem chci poděkovat nejen všem členům sdružení, ale též nadacím a všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci projektů podíleli a věřím, že i v roce 2010 budeme mít společně spoustu nových nápadů na zlepšení života ve městě a hlavně dost sil a štěstí k jejich realizaci.

Michal Breda
Předseda sdružení

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty...

Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme našim členům, institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům:

Hospodaření sdružení

Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela ze sponzorských darů, příspěvků občanů a dále pak darů a příspěvků členů sdružení.

 

Příjmy   
 Převod zůstatků z roku 2008 268 275 Kč
 Členské příspěvky 18 500 Kč
 Hotovost pokladna             4544 Kč
 Sponzorské dary členů  
  Dana Poláková5 500 Kč
  Milan Švejnoha4 460 Kč
  Lída Milerová13 104 Kč
 Sponzorské dary nečlenů 
  ELDOP s.r.o.33 000 Kč
  Novatrix s.r.o.          66 000 Kč
  Bohumil Miler            3 000 Kč
 Sponzorské dary nečlenů - věcné plněnípan NesejtPlot  Slovany
    
 Dotace a dary  
  Nadace VIA50 000 Kč
  Nadace Partnerství10 000 Kč
    
 Příjem z vlastní hospodářské činnosti 3 360 Kč
    
  Úroky z bankovního účtu143 Kč
    
Celkem příjmy  476 526 Kč
    
Výdaje   
 Časopis Otevřené Úvaly 108 106 Kč
 Projekt Zelené Slovany 14 438 Kč
 Pronájem www a údržba webu 6 000 Kč
 I. etapa rekonstrukce sochy sv. J. Nepomuckého 50 000 Kč
 Pronájem tenisových kurtů 8 000 Kč
 Rekonstrukce hřiště Slovany 23 980 Kč
 Květinová výzdoba na náměstí A. z Pardubic 4 120 Kč
 Příspěvek sboru dobrovolných hasičů 33 000 Kč
 Zakoupení knihy "Drobné památky Úval" 396 Kč
 Poštovné 242 Kč
 Poplatky za vedení bankovního účtu 2 271 Kč
 Pronájem klubovny Sokolovny - "nářaďovny" 2 380 Kč
    
Výdaje celkem  252 933 Kč
    
Provozní hospodářský výsledek 223 593 Kč

Stáhněte si kompletní výroční zprávu našeho sdružení za rok 2009.


© BECC Design

TOPlist