Svátek má Bernard

Motto: „Příroda Úvalákům blíž, Úvaláci blíž přírodě“

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade důraz se na ochranu a obnovu  životního prostředí, které nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty našeho města a okolí, protože má velký potenciál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás.

Hlavním našim cílem do dalšího volebního období je:

  • Dokončit již rozpracovaný projekt, a to vyhlášení Přírodní rezervace Králičina - Povýmolí. Na tomto projektu spolupracujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí. Jedná se po území o rozloze cca 20 ha, z něhož část tvoří svahový suťový les a zbytek unikátní luční louka. Ve spolupráci s „Klubem“ vybudujeme naučnou stezku v této lokalitě, která bude osazena informačními tabulemi.
  • Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan. V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut chůze.
  • V rámci tvorby nového územního plánu budeme trvat  na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické stability, včetně přesného vymezení místních regionálních a  nadregionálních biokoridorů.

Jako další možné cíle v oblasti ochrany životního prostředí považujeme:

  • Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín na projektu křižovatky cest pro pěší -  “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
  • Vytvoření koncepce městské zeleně, která bude přecházet plynule do volné krajiny. Na ozdravení města máme připraven projekt „100 stromů pro město“.
  • Propojení Radlické čtvrti se vznikající naučnou stezku v Králičině, a to vysázením stromořadí podél bezejmenného potoka, který se vlévá ve východní části Králičiny do Výmoly.
  • Projekt lesoparku na Vinici s možností výstavby rozhledny na nejvyšší kótě.  Lesopark na Vinici spolu s Výmolou a mokřadními plochami kolem ní + obnoveným Hodovským rybníkem navrhneme jako biocentrum.
  • Vznik stezky od Fabráku k Multitecu. Domníváme se, že by tím vznikla nová bezpečná cesta pro děti z lokalit za Fabrákem do školy.
  • Rekultivací úvalských rybníků. Zde chceme jednoznačně navázat na projekty připravené úvalskými rybáři, ČSSD a ODS.
  • Budeme pokračovat v projektu vyhlášení soustavy rašelinných jezírek za registrovaný významný krajinný prvek, a budeme se snažit zamezit nesmyslné výstavbě pod Liechtensteinskou hájovnou.

 


© BECC Design

TOPlist