Svátek má Bernard

Motto: „Růst pod kontrolou“

  • Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem. Nechceme jen být noclehárnou Prahy bez vztahu občanů k místu, kde žijí.
  • Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní, sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může být náměstí Svobody, budoucí areál cukrovaru, lokalita za ESSA nebo kraj Radlické čtvrti. Nicméně v našich úvahách jako hlavní administrativní centru zůstává náměstí Arnošta z Pardubic se školou a městským úřadem.
  • Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Akceptujeme proto tento fakt a budeme se snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí. Zásadní bude dodržení územní studie, která byla v rámci projektu schválena, a dodržení termínů a postupu výstavby. Budeme se snažit, aby nedošlo k situaci jako v jiných lokalitách, kdy nejsou dobudované komunikace, chybí občanská vybavenost a nejsou vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi developerem a městem. Také bude nutné ohlídat efektivní využití finančních příspěvků od developera pro město. Není možné připustit, aby tyto prostředky byly použity pouze ve vztahu k developerskému projektu v této lokalitě, aniž by přinesly prospěch ostatním občanům ve městě. Ve všech těchto krocích však musíme a budeme vycházet z platných smluv, které město v minulých letech uzavřelo.
  • K čemu nesmí za žádnou cenu dojít, je ohrožení projektu výstavby přeložky I/12. Tato stavba je naprosto zásadní pro budoucí rozvoj Úval. Pokud by výstavbou na Hostíně mělo dojít k jejímu pozastavení nebo zrušení, pak se nikdy nedočkáme zklidnění dopravní zátěže ve městě a Úvaly budou o to více rozděleny na dvě těžko propojitelné poloviny.
  • Jako zajímavý prostor pro rozvoj vidíme lokalitu u Horoušánek, resp. celou oblast mezi ESSA a novou výstavbou. Zde se nabízí vznik místního obchodně-společenského centra, které v přijatelné míře oddělí stávající továrnu od možné bytové výstavby. Plochu pro bydlení bychom chtěli situovat podél Jirenské silnice a scelit a propojit tuto část města s odtrženou čtvrtí U Horoušánek. Jednoznačně ale budeme trvat na zachování navrhovaného biokoridoru mezi Klánovickým lesem a údolím Výmoly.

K realizaci našich záměrů rozvoje budeme prosazovat pravidelnou aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo současné vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Při jeho pravidelné aktualizací alespoň jednou za 4 roky chceme průběžně reagovat na potřeby Úval a souvisle směřovat jejich rozvoj.

Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme zpracování kvalitního územního plánu Úval. Již nyní jsme předložili řadu návrhů na funkční využití některých ploch a budeme se i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě.


© BECC Design

TOPlist