Svátek má Bernard

Motto: „Kolem, pěšky, vlakem, busem, autem, v Úvalech vše najdem“

Podobně jako jiná města v zahraničí, ale i České republice bychom rádi využili koncept shared space pro zklidnění dopravy v našem městě, zejména pak centrálních a rezidenčních oblastech. Jedná se o koncept sdíleného prostoru pro pěší, cyklisty a auta. Jedním z prvků shared space je odstraňování zbytečných dopravních značek, zavádění pravidla pravé ruky atd. Jedná se tedy o odklon od praxe z minulých let, která byla postavena přesně opačně. Cílem je dosáhnout klidnější a bezpečnější dopravy v našem městě pro všechny její účastníky.

Úvaly bez bariér

 • Současné Úvaly nejsou příjemným městem pro život pro handicapované a omezeně pohyblivé spoluobčany. Jednou z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst, kde věříme, že nám velmi pomůžete s jejich identifikací. Samotná přestavba těchto míst bude provedena podle kritérií:
 • Důležitosti místa
 • Proveditelnosti
 • Finanční náročnosti

Doprava v klidu

 • V souvislosti s předpokládaným rozšířením počtu obyvatel Úval a s tím spojeným zvýšením dopravních nároků zejména v oblasti kolem nádraží považujeme za zásadní věc pro zlepšení parkovacích možností u nádraží. Jako dočasné řešení před zahájením rekonstrukce kolejového uspořádání úvalského nádraží podporujeme využití manipulační plochy, která je ve vlastnictví SŽDC. Je nutné si uvědomit, že je to pouze dočasné řešení, neboť tato plocha bude zabrána na dobu 2-3 let po zahájení stavební prací pro skladování potřebného materiálu.
 • Projekt na definitivní návrh parkoviště P+R je nutné vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží a přípravou vybudování přestupního terminálu bus-vlak, který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě neudržitelný.
 • Budeme prosazovat vybudování kruhových objezdů, které povedou k zpomalení dopravy na důležitých křižovatkách, pokud to prostorové poměry umožní. Zároveň chceme podpořit rozvoj cyklostezek zavedením „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístěním uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných místech tj. náměstí, pošta, nádraží, zdravotní středisko. Předpokládáme propojení jednotlivých čtvrtí města – Slovany, Radlická čtvrť, V Setých také cestami pro pěší a jízdní kola.
 • Chceme navázat na již připravený (leč nedokončený) koncept páteřní sítě cyklostezek v našem městě a zajistit jeho dokončení. Samotná realizace těchto cyklostezek však bude muset být nutně vázána na finanční možnosti města.
 • V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců začneme projekčně připravovat vybudování chodníků v lokalitách se zvýšeným automobilovým provozem, jedná se zejména o tyto oblasti:

V Setých, Hájovna, podél státní silnice od pneuservisu Černý k Penny Marketu, Fabrák – státní silnice 

ulice Jirenská – zde je nutné řešit situaci komplexně, neboť tato komunikace dostává stále více charakter městského obchvatu s velkým podílem tranzitující dopravy.

Veřejná doprava

 • Nejdůležitějším projektem do budoucnosti shledáváme komplexní vyřešení přestupního terminálu vlak-bus, který bude muset sloužit občanům města a přilehlých obcí po řadu dalších let. Tento problém je již částečně nastíněn výše a jednotlivé návrhy řešení budou dány úvalské veřejnosti k diskusi před rozhodnutím o konečném provedení.
 • Chceme vybudovat důstojné přístřešky na nácestných zastávkách MHD,  případně rekonstruovat stávající do vyhovujícího stavu. Vybudování nových zastávek v nově osídlených částech města musí být v souběhu s postupující výstavbou. S tím souvisí i případné posílení linek 391 a 423 pro dopravu do okrajových částí města, na které bude nutno přispívat ROPIDu z městského rozpočtu.

Individuální automobilová doprava

 • Na vytížených místech je třeba vybudovat osvícené přechody pro chodce v rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců při přecházení městských komunikací. Ve spolupráci s Policií ČR je nutno zajistit dodržování povolené rychlosti na městských komunikacích, případně na vytipovaných místech umístit radary informující řidiče o jejich okamžité rychlosti.
 • Na vjezdech do města chceme vybudovat zpomalovací ostrůvkové retardéry kvalitativně lepšího typu, než jsou stávající příčné zpomalovací pruhy.


© BECC Design

TOPlist