Svátek má Hana

Motto: „Příroda Úvalákům blíž, Úvaláci blíže přírodě“

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade velký důraz na ochranu a obnovu životního prostředí, které nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty města a okolí. Naše město má neuvěřitelný potencionál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás. Další důležitou prioritou je kompletní reforma systému nakládání s odpady v Úvalech. V zájmu města i jeho občanů je, i s ohledem na nadcházející legislativní změny a brzký zákaz skládkování odpadů, vytvoření nového systému odpadového hospodaření (kompostování bioodpadů, ještě větší třídění stávajících odpadů tak, aby byl tříděn téměř celý odpad).

Priority pro rok 2014 – 2018

Hlavní cíle:

 • Zavedení nového protipovodňového systému pro Úvaly, včetně digitalizovaného plánu protipovodňové ochrany
 • Dotvoření systému stezek v přírodě (navazuje na kapitolu „Doprava“)
 • Obnova ovocných alejí v Úvalech
 • Rekultivace úvalských rybníků (Horní Úvalský)
 • Příprava nového systému odpadového hospodářství (kompostování bioodpadu, třídění odpadu)
 • Výsadba zeleného pásu okolo přeložky I/12
 • Zpřístupnění Škvorecké obory obyvatelům Slovan
 • Podpora výsadby stromů ve městě

Co jsme splnili z volebního programu v roce 2010

 • Byla vytvořena koncepce městské zeleně.
 • Byla vybudována a otevřena naučná stezka v Králičině, Králičina nyní podléhá zvýšené ochraně a je zde zajištěno pravidelné sečení luk.
 • Nové ulice jsou důsledně ozeleňovány výsadbou stromů nebo realizací živých plotů na chodnících.
 • Byla zrekonstruována část úvalských rybníků (Fabrák, Jámy, Kalák).

Co se nám nepodařilo

 • Obnovit třešňovou alej k Donátovi
 • Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan

Podrobnější informace k našim prioritám

Součástí výše uvedených priorit je realizace těchto projektů:

 • Zpřístupnění Škvorecké obory obyvatelům Slovan. V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut.
 • Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín. Mohl by zde vzniknout uzel cest z okolí pod heslem “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
 • Podél nově vznikající přeložky je potřeba po dohodě s ostatními obcemi vysadit po obou stranách pás zeleně (stromů) a tím uzavřít město do zeleného pásu. Tímto se můžeme vymanit rozrůstající se výstavbě okolních obcí směrem k Úvalům. V tomto zeleném pásu by mohla být stezka sloužící jak pro chodce, tak i pro cyklisty. Je třeba propojit veškeré zelené plochy v jeden celek a zajistit tím průchodnost mezi jednotlivými lokalitami.
 • Je důležité propojit Radlickou čtvrť s naučnou stezkou v Králičině.
 • Budeme usilovat o vznik stezky od Fabráku k areálu v Riegrově ulici a dále k náměstí Arnošta z Pardubic přemostěním Výmoly. Vznikne tak nová bezpečná cesta pro děti do školy a pro dospělé do centra města – pěšky či na kole.


© BECC Design

TOPlist