Svátek má Hana

Motto: „Dlouhodobě smysluplná a koncepční správa majetku města“

Chceme prosazovat, aby rozvoj majetku města a případné investice do něj byly důsledně podřízeny přijaté Koncepci rozvoje majetku města, případně aby byla tato koncepce aktualizována v návaznosti na další rozvojové dokumenty města, jako je strategický rozvojový plán a integrovaný rozvojový plán. Obecně lze říci, že chceme postupně začít realizovat a dokončovat všechny plánované koncepční investice, a to zejména ty, pro které jsou připraveny projekty a na které je možné žádat o dotaci.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Prosazování dlouhodobé Koncepce rozvoje majetku města
 • Výstavba nové mateřské školy v areálu cukrovaru (již započala)
 • Rekonstrukce Základní školy v Úvalech a jejích šaten (již započala)
 • Dobudování nového sídla úřadu v č. p. 95 na náměstí a areálu Riegrova
 • Rekonstrukce prostor pro městskou knihovnu v č. p. 18 spolu s multifunkčním sálem
 • Rekonstrukce č. p. 276 (stávající budova MěÚ) pro účely umístění ZUŠ
 • Vybudování alespoň I. stupně pro základní školu v areálu Cukrovaru
 • Vybudování zázemí pro cyklisty (zabezpečené odkládací plochy na kola) na klíčových dopravních uzlech města (nádraží, náměstí Arnošta z Pardubic, Městský úřad v Riegrově, náměstí Svobody)
 • Pokračování rekonstrukce ulic města včetně Náměstí Arnošta z Pardubic
 • Řešení parkování v centru města a u nádraží
 • Vybudování přestupního terminál kolo - auto – bus – vlak ve spolupráci se SŽDC a ČD u nádraží

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Správa a rozvoj majetku města a investice z roku 2010?

 • Byla rekonstruována školní jídelna (té staré ze 70. let již hrozilo zavření a nikdo její stav neřešil).
 • Bylo vybudováno volnočasové centrum Pětašedesátka v Riegrově ulici.
 • Podíleli jsme se na dokončení vodohospodářských investic města (vodovod a kanalizace), zejména v oblasti dozorování stavebních firem a dokončování povrchů komunikací po těchto akcích.
 • Prosadili jsme systematické zahájení rekonstrukcí ulic v Úvalech, byla zpracována studie těchto rekonstrukcí a na první etapu rekonstrukcí jsou připraveny projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, některé rekonstrukce již byly zahájeny.
 • Připravili jsme projekt nové školky v Cukrovaru, získali jsme na tuto školku dotaci a zahájili její výstavbu.
 • Jsou připraveny projekty pro rekonstrukci sídla Městského úřadu na náměstí v č.p. 95, obdrželi jsme dotaci na zateplení budovy.

Co jsme nesplnili:

 • S ohledem na rekonstrukci železničního koridoru se nepodařilo dořešit parkování u nádraží a vybudování zázemí pro cyklisty.
 • Nepodařilo se zlepšit kulturu autobusových zastávek.
 • Nepodařilo se vybudovat chodník podél Jirenské ulice.

Podrobnější informace k hlavním prioritám pro rok 2014-2018

Navýšení počtu míst v MŠ a počet tříd v ZŠ

V této oblasti se podařil jeden ze zásadních kroků, protože byla zahájena výstavba nové mateřské školy pro 50 dětí v lokalitě Cukrovar. Co se týká základního školství, tak jsou připraveny projekty na rozšíření počtu tříd v základní škole, rekonstrukci šaten a dalších prostor pro potřeby ZŠ Úvaly. Velká dostavba základní školy s projektovanou cenou 160 mil. Kč, jak je navržena, je jistě krásná myšlenka, ale pro město v tomto rozsahu nerealizovatelná nebo realizovatelná za nesmyslně vysokých obětí na úkor jiných investic ve městě.

Z tohoto důvodu preferujeme a budeme prosazovat výstavbu zcela nové budovy – školy pro I. stupeň v areálu Cukrovaru tak, aby navazovala na nyní stavěnou MŠ. Cílem je, aby náklady na tuto výstavu nepřekročily 50 mil. Kč.

Dobudování nového sídla úřadu v č. p. 95 na náměstí a areálu Riegrova

Pro potřeby nové radnice v č. p. 95 jsou zpracovány projektové dokumentace a je vydáno stavební povolení jednak na zateplení a výměnu oken (kde jsme obdrželi dotaci), jednak na rekonstrukci vnitřních prostor pro potřeby Městského úřadu. Rekonstrukce, provedené v této budově v minulosti, byly naprosto nekoncepční a neefektivní, proto je nyní projektována komplexní adaptace jako důstojného sídla úřadu.

V areálu bývalého Multitecu v Riegrově ulici vzniká druhá část městského úřadu, zejména sídlo jeho technických složek. Hlavní úsilí se zaměří na vybudování potřebného zázemí zejména pro Veřejně prospěšné služby (VPS). Na zateplení administrativní budovy jsme obdrželi dotaci.

Řešení dopravy v klidu (parkování) v centu města a u nádraží

Tuto problematiku považujeme za zásadní pro normální fungování města. Kromě toho, že jsme prosadili regulaci parkování v Husově ulici a na náměstí a vybudování parkoviště před ZŠ,  budeme usilovat o vznik dalších parkovacích ploch v dosahu nádraží. Je to zejména nové parkoviště přímo v areálu nádraží, o kterém jednáme s ČD. Toto parkoviště by mělo řízeně sloužit zejména pro občany Úval, kteří dojíždějí do zaměstnání vlakem.  V souvislosti s tím budeme usilovat o vytlačení parkujících aut z přilehlých ulic.

Dalším projektem v této oblasti je využití bývalých uhelných skladů pro veřejné parkování. V této souvislosti hledáme soukromého investora, který by sladil své aktivity se zájmy města a vybudoval zde i P+R parkoviště. Na toto parkoviště již má město studii, nicméně tento projekt je nad finanční možnosti města.

S parkováním aut u nádraží a s přetížením centra města dopravou souvisí i možnost jiného pohybu městem – pěšky nebo na kole. Problematikou cyklostezek se zabýváme v jiných kapitolách, ale u nádraží chceme prosadit vybudování technické infrastruktury pro cyklisty, zejména bezpečných stojanů na kola či hlídaného úložiště. Podobné stojany bychom chtěli rozmístit i v jiných částech města a před veřejnými budovami.

Rekonstrukce ulic

Vzhledem k tomu, že projekty k rekonstrukci těch nejdůležitějších a nejpoškozenějších ulic v Úvalech jsou již připraveny, budeme usilovat o jejich realizaci. Finanční prostředky z vybrané daně z nemovitosti jsou důsledně shromažďovány na vyhrazeném účtu a my budeme usilovat, aby byly proinvestovány výhradně k tomuto účelu. Pokusíme se je navýšit o případné dotace v této oblasti. Ve spolupráce se Středočeským krajem budeme usilovat o rekonstrukci tzv. průtahu městem, tj. o obnovu páteřní komunikace, počínaje Pražskou ulicí a konče Škvoreckou. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Realizace tohoto projektu je ale závislá na úspěšnosti kraje při získávání dotací na své investice.

Nedílnou součástí a nutnou podmínkou rekonstrukcí ulic je majetkové vypořádání pozemků pod nimi. Je nám jasné, že i při velké finanční zátěži je město povinno se s tímto problémem vypořádat a pozemky vykoupit. Budeme ale požadovat, aby finanční prostředky města byly vynaloženy efektivně při zachování transparentnosti a rovného přístupu při výkupu od jednotlivých vlastníků (což bohužel v minulosti nebylo).

Další cíle v oblasti správy městského majetku

Chceme posilovat možnosti Veřejně prospěšných služeb městského úřadu. Vzhledem k nárůstu majetku města, rozšiřování veřejných prostranství a nárůstu zeleně v jednotlivých čtvrtích chápeme údržbu tohoto majetku a zlepšování životního prostředí ve městě jako velmi důležité. Současně ale budeme usilovat o posílení ekonomické efektivnosti činnosti VPS, počínaje důsledným sledováním jejich hospodaření až po možné vytvoření technických služeb jako samostatné městem zřizované organizace.

Chceme důsledně plánovat a řídit obnovu a údržbu městského majetku až do úrovně aktualizovaného ročního plánu údržby s cílem plánovat a řídit zejména náklady na tuto údržbu. Chceme zajistit jednotnou a odbornou správu celé infrastruktury města a efektivní kontrolu nad servisními a dodavatelskými organizacemi. Považujeme za nutné, aby na správce zásadních sítí a služeb (VO, odpadové hospodářství, servisní služby, …) proběhlo (případně pravidelně probíhalo) otevřené výběrové řízení. To platí i o opakovaném provádění elektronických aukcí na energie, které se díky nám již realizovaly a které přinesly velkou úsporu nákladů.

Za součást správné a efektivní správy městského majetku považujeme i odbornost zaměstnanců městského úřadu. Budeme důsledně trvat na tom, aby zaměstnanci v oblasti investic a správy majetku měli požadované zkoušky odborné způsobilosti a nutnou odbornost v dané oblasti, a budeme podporovat pravidelné udržování a zvyšování této odbornosti.

Zastáváme zásadu, že město nemá vlastnit majetek, který nepotřebuje nebo který nedokáže efektivně využívat. Tento majetek pouze generuje náklady na údržbu a služby s ním spojené, aniž by se tyto finanční prostředky „navrátily“ využitím tohoto majetku. Nebudeme bránit tomu, aby se město, pokud opravdu tento majetek nedokáže využít a nemá prostředky na jeho zainvestování, tohoto majetku pokud možno výhodně zbavilo.


© BECC Design

TOPlist