Svátek má Hana

Motto: „ Kdo není připraven dnes, o to méně bude připraven zítra“

Volební program v této kapitole plynule navazuje na volební program z roku 2006, protože ani ten nebyl sestavován s výhledem pouze na 4 roky.

Na základě seznámení se s danou problematikou jako zastupitelé v opozici a na základě střízlivého odhadu finančních možností města, předkládáme stěžejní úkoly na období 2010-2014. Kvalita školství a vzdělávání je jedním z ukazatelů kvality života ve městě.

Předškolní vzdělávání – MŠ

 • Důsledně sledovat projekt Hostín, kde je závazek MEI na vybudování MŠ
 • Podporovat vznik alternativních forem mateřských a dětských center, která pomohou řešit nedostačující kapacitu ve stávajících předškolních zřízeních

Základní školství

 • Názor na dostavbu současných školních budov je stejný jako v r. 2006, tj. velká přestavba neřeší problém požadavek nárůstu počtu tříd pro zvyšující se počty žáků. Je nutné si také přiznat, že velká přestavba školy plánovaná minulým a současným vedením města není bez účasti státního či krajského rozpočtu reálná.
 • Získané finanční prostředky je potřeba efektivně využít pro přestavbu v zájmu zvýšení počtu odborných pracoven a jejich zázemí, šaten a definitivní řešení zvýšení kapacity a technické vybavenosti školní kuchyně a jídelny.
 • Rezervou pro Základní školu jsou i prostory stávající Základní a praktické školy v Úvalech, jejíž budova je ve vlastnictví města. Tuto skutečnost je třeba využít při jednání se Středočeským krajem o problematice úvalského školství.
 • Budeme podporovat výstavbu víceúčelové sportovní haly, kterou bude možné využít pro sportovní a společenské aktivity všech školských zařízení, sportovních a zájmových organizací, které působí na území našeho města.
 • Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel věkové kategorie 30 – 40 let (s tím spojený logický nárůst počtu dětí) navrhujeme připravit do budoucna rezervu pro vznik střední školy/gymnázia na území našeho města
 • V současné době chybí v Úvalech koncept městského vzdělávacího systému. Proto chceme ve spolupráci s pracovníky úvalských školských zařízení a MDDM propracovat systém úzké spolupráce a návaznosti všech školských zařízení ve městě.
 • Chceme navázat družební vazby města Úvaly s městy v anglicky mluvících zemích (jazykové výměnné pobyty dětí, kontakty sportovních oddílů  házená, kopané, tenisu  i dětí  ze  zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území našeho města- skauti, rybáři, modeláři…..)
 • Pro náctileté budeme usilovat o vytvoření místa pro setkávání -  získání zázemí pro široké spektrum zájmů této věkové kategorie                        

Vzdělávání dospělých a seniorů

Pro spoluobčany této věkové kategorie je zatím nabídka velmi omezená, přestože skupina obyvatel starších 65 let tvoří téměř 16% obyvatel našeho města

 • ve spolupráci s domem pečovatelské služby, Městským domem dětí a mládeže a soukromým sektorem chceme připravit pro úvalské seniory nabídku „celoživotního vzdělávání“ (např. miniškola   počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, rehabilitace)
 • Chtěli bychom založit psychologické, sociální a právní poradenství formou přednášek 1x za 2 – 3 měsíce podle aktuálních témat

Pro splnění nadstavbových plánů v oblasti vzdělávání se budeme snažit získávat prostředky z operačních programů lidských zdrojů jednotlivých ministerstev, dotací  z jednotlivých kapitol  Evropské unie, ze  sponzorských darů.


© BECC Design

TOPlist