Svátek má Hana

Stanovy občanského sdružení Otevřené Úvaly

Preambule

Občanské sdružení Otevřené Úvaly je neuzavřené společenství lidí, kterým život v městě Úvaly není lhostejný. Jsou rozhodnuti své další bytí s tímto městem svázat a svou cílevědomou činností přispívat k jeho rozvoji. Jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost Úval tak, aby naplnili motto sdružení: Úvaly, příjemné místo pro život.

Čl. 1.
Název, sídlo a působnost sdružení

 1. Název : Otevřené Úvaly.
 2. Působnost sdružení a těžiště jeho aktivit je na území a okolí města Úvaly
 3. Sídlem sdružení je ČR, 250 82 Úvaly, Horova 1148

Čl. 2.
Poslání a cíle sdružení

 1. Základním posláním sdružení je aktivovat občanskou iniciativu v úvalském dění.
 2. Prvořadým cílem sdružení je aktivní účast ve veřejném životě i v komunální politice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Úvaly za účelem dosažení těchto cílů:

  x Úvaly jsou samostatným a plně fungujícím upraveným, čistým a bezpečným městem
  x Veškeré instituce řízené a spravované městem jsou přátelské vůči občanům
  x Úvaly jsou místem, kde se nedaří korupci
  x Úvalští občané se aktivně účastní správy svého města
 3. K dosažení cílů sdružení organizuje:
  a) besedy
  b) přednášky
  c) společenské a kulturní akce
  d) společná setkání
  e) sportovní akce
  f) publicistiku 

Čl. 3.
Členství

 1. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a zaměřením sdružení, dovršil 18-ti let a chce se podílet na jeho činnosti. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit. 
 2. Členem se může stát pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v městě Úvaly. Valná hromada však může, na návrh rady sdružení, podmínku trvalého bydliště prominout a umožnit tak členství i osobám bydlícím jinde, to však pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Za takové důvody je možné považovat zejména:

  a) rodiště v městě Úvaly
  b) dlouhodobou a výraznou činnost ku prospěchu města Úvaly a jeho občanů
 3. Členské příspěvky jsou určovány rozhodnutím valné hromady pro dané období.
 4. Členy přijímá na základě žádosti a osobní přítomnosti na členské schůzi členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou  všech  členů. V případě nepřijetí člena členskou schůzí má možnost požádat o přijetí valnou hromadou. Takového zájemce o členství rada musí písemně uvědomit o konání nejbližší valné hromady.
 5. Členství ve sdružení zaniká:
   
  a) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení
  b) úmrtím člena
  c) zrušením sdružení
  d) vyloučením člena
 6. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy sdružení. O vyloučení rozhoduje členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou všech členů.
 7. Vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí členské schůze k nejbližší valné hromadě. Valná hromada musí být v takovém případě svolána nejpozději do třiceti dnů od odvolání člena. Vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu od podání odvolání do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje.

Čl. 4.
Práva členů

 1. Člen sdružení má právo:

  a)    podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a zájmů
  b)    využívat všech služeb a výhod, které sdružení svou činností zajistí
  c)    účastnit se akcí určených členům sdružení
  d)    zúčastňovat se schůzí a jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím
  e)    předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti sdružení
  f)     být informován o činnosti rady sdružení, rozhodnutích členské schůze a/nebo valné hromady, o hospodaření a způsobu využití získaných prostředků
  g)    účastnit se zasedání rady, jedná-li se o něm nebo o jeho návrzích
  h)    volit a být volen do rady sdružení
 2. S veřejností má právo člen jménem sdružení Otevřené Úvaly právo komunikovat vždy, pokud dodrží následující podmínky:

  a)     podané informace jsou v souladu s programem, cíli a závěry z členských schůzí a valných hromad sdružení
  b)    politické názory ve smyslu stranickosti (a stranického postoje) každého individuálního člena budou komunikovány tak, aby nemohly být se sdružením spojovány
  c)     nebudou podávány neověřené informace, případně informace interního charakteru, nebo informace o jiných stranách či lidech hanlivého charakteru

Čl. 5.
Povinnosti členů

Člen sdružení je povinen

a)    dodržovat stanovy sdružení
b)    jednat ve shodě se zaměřením a posláním sdružení a podle svých možností se podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci
c)    řádně vykonávat svěření funkce
d)    chránit majetek sdružení

Čl. 6.
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou: 

  a) valná hromada
  b) členská schůze
  c) rada sdružení
 2. Radu sdružení volí a odvolává valná hromada. Funkční období je dvouleté. Valná hromada může kdykoli během funkčního období odvolat buď celou radu sdružení nebo kteréhokoli člena rady.

Čl. 7.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
 2. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za rok rada sdružení. Oznámení o valné hromadě rozesílá rada členům poštou nebo e-mailem. Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat rada sdružení, jestliže o její svolání požádá minimálně jedna pětina členů sdružení s udáním předmětu jednání nebo ji svolá rada sdružení na základě vlastního rozhodnutí.
 3. Valná hromada:

  a)     schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
  b)    schvaluje rámcový plán činnosti sdružení, programové zásady a jeho hospodaření,
  c)     kontroluje činnosti rady sdružení
  d)    schvaluje rozpočet sdružení a volí pokladníka sdružení
  e)    volí a odvolává radu sdružení, včetně předsedy a místopředsedy rady
  f)     určuje kompetence a působnost členů rady sdružení, případně rozhoduje o pověření jednotlivých členů sdružení jednat jeho jménem ve vybraných záležitostech
  g)    schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady
  h)    rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení nebo nepřijetí nového člena sdružení
  i)      usnáší se o zániku sdružení
  j)     vykonává všechny pravomoci, které náležejí členské schůzi.
 4. Valná hromada se usnáší dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení. 
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 6. Zápis z valné hromady vyhotovuje člen pověřený funkcí zapisovatele, jeho správnost ověří člen pověřený funkcí ověřovatele. Zapisovatele a ověřovatele zápisu určí valná hromada.
 7. Zápis z jednání valné hromady sdružení bude vždy do 10 dnů ode dne konání zveřejněn na webových stránkách sdružení.
 8. Jednání valné hromady řídí předseda sdružení, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen rady sdružení.
 9. Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků,  uděluje a případně odebírá slovo diskutujícím, a to zejména v těchto případech:

  a) diskusní příspěvek není k tématu, případně se od něj odchyluje
  b) diskusní příspěvek překročil vymezený čas

Čl. 8.
Členská schůze

 1. Členská schůze je pravidelným orgánem zajišťujícím podíle členů sdružení na jeho operativní činnosti. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
 2. Členskou schůzi svolává zpravidla předseda sdružení, případně kterýkoli jiný člen sdružení, považuje-li to za nutné. Schůze je svolávána zpravidla sedm dní přede plánovaným dnem konání schůze. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena. Pozvánka na schůzi obsahuje návrh programu schůze a podklady pro jednání, pokud jsou k dispozici. Pozvánka může být členům odeslána prostřednictvím e-mailu, pošty nebo v naléhavých případech sms. 
 3. Členská schůze se koná v termínech stanovených rozhodnutím členů sdružení na členské schůzi.
 4. Členská schůze:

  a)     schvaluje operativní plán činnosti sdružení a ustanovuje odpovědné zástupce sdružení pro   jednotlivé oblasti činnosti
  b)    schvaluje příjmy a výdaje sdružení
  c)     kontroluje činnost rady sdružení
  d)    přijímá a vylučuje členy sdružení
  e)    rozhoduje o svolání a datu konání valné hromady
 5. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě usnesení dle čl.8,bodu 4,odst.b) a odst.d) se členská schůze usnáší dvoutřetinovou většinou všech členů.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna polovina všech členů, vyjma případu hlasování dle čl.8.,bodu 4,odst.b) a odst.d).
 7. Z jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který bude do sedmi dnů ode dne konání rozeslán všem členům sdružení.
 8. Jednání členské schůze řídí zpravidla předseda sdružení nebo kterýkoli z členů, pokud s tím členská schůze vysloví souhlas.
 9. Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků,  uděluje a případně odebírá slovo diskutujícím, a to zejména v těchto případech:

  a) diskusní příspěvek není k tématu, případně se od něj odchyluje
  b) diskusní příspěvek překročil vymezený čas
 10. Hosté, případně kandidáti na členství mohou být pozváni k účasti na členskou schůzi. V takovém případě však ten kdo zve nebo byl o pozvání požádán, musí o tomto informovat ostatní členy alespoň pět dní předem. Pokud někdo nevysloví svůj nesouhlas do dne předcházejícího dni, ve kterém se schůze koná, platí, že nemá námitek. V případě vyslovení nesouhlasu některého z členů sdružení nebo nedodržení lhůty pěti dnů předem musí být na začátku schůze o účasti pozvaného hlasováno a pozvaný bude dle výsledku pozván či nepozván na další schůzi. 

Čl. 9.
Rada sdružení

 1. Radu sdružení tvoří 3 členové s hlasem rozhodujícím. 
 2. Rada sdružení odpovídá za činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a zastupuje sdružení navenek.
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem (§ 21 odst.1 obč.zák.) sdružení a je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech při dodržení principů dle čl.4,bodu 2. V případě jeho nepřítomnosti a v rozsahu, jakož i za podmínek, které upraví vnitřní organizační předpis, popř. písemné pověření, jedná jménem sdružení místopředseda. Ve výjimečných případech je možné přenést oprávnění jednat za sdružení na základě písemného pověření na kteréhokoliv člena sdružení. Toto pověření musí být vždy potvrzeno předsedou a místopředsedou sdružení a musí být vždy ke konkrétnímu účelu. Zároveň musí být časově omezené.
 4. Rada je odpovědna ze všech svých rozhodnutí valné hromadě.
 5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Čl. 10.
Hospodaření

 1. Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením sdružení a v souladu s jeho posláním a cíli.
 2. Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným valnou hromadou a obecně závaznými předpisy.
 3. Za evidenci o hospodaření, jakož i za plnění povinností evidenčních, výkaznických, daňových a účetních odpovídá sekretář sdružení.
 4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují (podpisové právo mají) předseda a dále na základě a v rozsahu vnitřního organizačního předpisu, popřípadě dle písemného pověření místopředseda a sekretář sdružení.
 5. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů sdružení a k jeho rozvoji tvoří zejména: 
   
  a) dobrovolné příspěvky členů a příznivců sdružení
  b) příjmy z vlastních akcí sdružení a přípustné hospodářské činnosti
  c) dotace a sponzorské dary

Čl. 11.
Vznik a zánik sdružení

 1. Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR.
 2. Sdružení zaniká

  a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí  valné hromady
  b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
 3. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.
 4. Při zániku sdružení na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR provede jeho majetkové vypořádání  likvidátor určený ministerstvem.

Čl. 12.
Závěrečná ustanovení

 1. Za sdružení podepisují písemné dokumenty, v rozsahu svých kompetencí předseda, místopředseda nebo pověřený člen sdružení.
 2. Symboliku sdružení schvaluje valná hromada.
 3. V období od registrace sdružení do ustavení orgánů sdružení upravených v článcích 7., 8. a 9. těchto stanov, jedná jménem sdružení přípravný výbor, popřípadě jeho zmocněnec dle písemné plné moci.
 4. Sdružení zanikne, usnese-li se o zániku sdružení valná hromada. Likvidaci sdružení provede likvidační komise ustanovená radou sdružení.
 5. Stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení dne 24.6.2008.


© BECC Design

TOPlist