Svátek má Hana

Stanovisko spolku Otevřené Úvaly k výpovědi koaliční smlouvy ze strany MO ČSSD Úvaly

Vážení občané města Úvaly, dopis o vypovězení platné koaliční smlouvy, který jsme dne 22.3.2017 obdrželi od místní organizace ČSSD byl pro náš spolek velkým překvapením, samozřejmě v negativním slova smyslu. Rada města Úvaly fungovala doposud zcela standardně konsenzuálním rozhodováním a ani uplynulé týdny a měsíce nevěstily žádný hlubší problém. Ten, jak se zdá, nastal právě teď opuštěním koalice ze strany ČSSD. Více informací najdete uvnitř zprávy.

Dr. Vítězslav Pokorný, radní zvolený za ČSSD, vystoupil na protest proti tomuto kroku z řad úvalské ČSSD a nadále zůstává dle jeho slov v městské radě jako místostarosta a bude ctít stávající platnou koaliční smlouvu. Vedení města tedy i nadále pokračuje ve své práci ve stávajícím složení a bude dělat vše pro splnění programového prohlášení rady, kterým se cítí stále vázáno.

V následujících řádcích se pokusíme uvést naše stanovisko k tvrzením uvedeným v prohlášení ČSSD. V dopise je totiž celá řada skutečností, které považujeme za velmi závažné a vnímáme za zcela nezbytné se k jednotlivým šestnácti bodům vyjádřit. Níže jsou uvedeny výtky, které proti Otevřeným Úvalům místní buňka ČSSD vznáší a naše stanovisko k těmto výtkám:

1. Problematika dotace na zateplení MŠ Kollárova, nový popelářský vůz, a projekt biopopelnic

Všechny tyto tři projekty byly již záležitostí minulého volebního období (2010 – 2014) a nechápeme, proč jsou tyto otázky nyní spojovány výhradně s Otevřenými Úvaly. V předešlém  volebním období Otevřené Úvaly nepodpořily tyto projekty, za něž byla zodpovědná ČSSD, z prostého důvodu – a sice z důvodu celkové nepřipravenosti těchto projektů (město mělo koupit vůz na bioodpad, aniž by byla jasná koncepce odpadového hospodářství) nebo nezajištěného kofinancování ze strany města. Na tento způsob přemýšlení „dojela“ řada českých měst a tímto směrem jsme se rozhodně nechtěli vydat.

2. Bendlova stezka pod vrchem Vinice

Pojďme si připomenout, co vlastně představoval projekt Bendlovy stezky prosazovaný ve volebním období 2010 - 2014 tehdejším místostarostou Petrem Petržílkem (ČSSD), v jehož gesci navíc projekt byl. Šlo o vyasfaltování stávající lesní stezky a její faktickou přeměnou na silnici, byť byl projekt hezky pojmenovaný jako cyklostezka … Kromě toho se jednalo o akci, která by stála cca 10 mil. Kč (spolufinancování města přes 2 mil. Kč) v kontextu rozbitých úvalských ulic. V současném volebním období tento projekt zůstal v programových cílech rady jako kompromisní projekt v přírodě blízké úpravě a s výrazně nižšími náklady.

3. Areál Vinice – tzv. Amfiteátr na Vinici

Problém tohoto projektu tkví ve skutečnosti, že to byla právě úvalská ČSSD, která měla projekt pod svou patronací (!). ČSSD hodlala tento projekt zasadit do území v podobě, která nebyla v souladu se stávajícím územním plánem města. Navíc, a to je neméně závažné, byl tento projekt navržen na pozemcích soukromých vlastníků – nikoliv na pozemcích ve vlastnictví města a řešení majetkoprávních vztahů není otázkou několik týdnů.

4. Projekt sběrného dvora

V žádném případě jsme jako spolek Otevřené Úvaly tento  projekt nezastavili – pravý opak je pravdou! Město v tomto volebním období zakoupilo potřebné pozemky, připravilo projekt, zažádalo o příslušnou dotaci a projekt je v současné době připraven k realizaci. Město také v tomto volebním období koupilo areál bývalé Fruty v Riegerově ulici a bylo tak vytvořeno nezbytné  zázemí pro kompletní převzetí odpadového hospodářství městem.

5. Odmítnutí poskytnutí areálu v Riegerově ulici (v areálu bývalého Multitecu) na sportoviště se squashovými kurty

Ano, je pravda, že jsme tento projekt nepodpořili. Ale opět, jedná se o projekt z minulého volebního období, to ČSSD nevěděla, když uzavírala v roce 2014 koalici? Projekt zájemce byl postaven pouze na dotačním financování, nikoliv na vlastním kapitálu a navíc zcela chyběla koncepce dopravní obslužnosti. V neposlední řadě jsou haly v místě potenciálního záměru do doby vybudování sběrného dvora nutné pro zázemí Technických služeb.

6. Územní plán, resp. zastavení procesu nového územního plánu

Územní plán zadaný v roce 2009 představuje extrémně expanzivní rozvoj města, až do úrovně 12 000 obyvatel (téměř zdvojnásobení stávajícího stavu!). Současně vůbec není řešena návazná infrastruktura města (škola, školka, zdravotní středisko, čistírna odpadních vod, vodovod, kanalizace… atd.). Nejsme sice schopni takto nastavený nový územní plán zvrátit, ale jeho přepracováním se snažíme do nového územního plánu zabudovat alespoň nějaké regulační mechanismy, což má i průřezovou podporu v zastupitelstvu. Svým prohlášením se pro nás ČSSD zcela nepochopitelně hlásí k již historií překonanému modelu expanzivního růstu satelitní výstavby. Tento obrat vůbec nechápeme, protože v minulosti se ČSSD hlásila k pravému opaku.

7. Investice do suchého poldru v Králičině

Přes 100 metrů dlouhá, 12m vysoká a v úpatí 50 m široká přehrada. 18 000 nákladních vozidel během výstavby v nejcennějším přírodním území Úval. Ano, tohle v žádném případě nepodporujeme. Nechceme zničit území přírodního parku Škvorecká obora - Králičina, který v minulosti dal tolik práce vyhlásit a každoročně udržovat.

8. Aleje a jejich obnova

V této oblasti chceme postupovat koncepčně v celé oblasti péče o městskou zeleň. Nechceme „jen tak“ nahodile vysazovat stromy, které se za pár let budou muset přesazovat, protože někdo nedomyslel souvislosti (viz alej na Hodově). Proto jsme nechali zpracovat Generel zeleně města, Pasportizaci zeleně a realizační plány, to vše s odborníky pracujícími na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici, což je v dané oblasti v ČR asi nejprestižnější škola.

9. Rekonstrukce koupaliště

Referendum ke koupališti jsme iniciovali my, a to právě proto, že jsme chtěli znát celoměstský názor na tuto záležitost neboť ani v Otevřených Úvalech (ale ani v ostatních stranách) není jednotný názor na tuto problematiku. Politizaci považujeme za nešťastnou záležitost a současně plně respektujeme závazný výsledek referenda a činíme kroky směřující ke zprovoznění koupaliště v roce 2018.

10. Ztížení získání dotace na svazkovou školu

Otevřené Úvaly poukazují na skutečnost, že město zcela „zaspalo“ s plánováním potřebné školské infrastruktury ve městě a přípravy tohoto projektu jsou plně na bedrech současného vedení města. Byl to právě starosta města, který inicioval založení Dobrovolného svazku obcí Povýmolí a věnoval nemálo osobní energie přesvědčování příslušných starostů a zastupitelstev o nezbytnosti realizace tohoto projektu. Za významné pomoci starosty Psár, pana Milana Váchy se podařilo loni v září projekt svazkové školy na Hostíně zařadit na seznam projektů, které by měly být podpořeny dotací na výstavbu škol v okolí velkých aglomerací. K našemu zděšení, úvalská ČSSD, resp. její někteří představitelé, místo toho, aby jednali ve shodě se zájmy města, začali kvůli lokálním politickým neshodám házet tomuto projektu klacky pod nohy. Toto považujeme jednání silně přes čáru. V minulosti, i v době mimořádně ostrých vnitroúvalských sporů, vždy platilo, že navenek Úvaláci, ať jsou z jakékoli strany nebo sdružení, kopou za Úvaly.

11. Dopravní terminál u nádraží

V tomto případě je opět opak pravdou! Získání pozemků, potřebných pro výstavbu autobusového terminálu u nádraží nebyl tehdejší místostarosta Petr Petržílek s ČD ani se SŽDC schopen dojednat, ačkoli měl projekt rekonstrukce koridoru a nádraží přímo ve své gesci. To se povedlo až současnému vedení a výkup domu v sousedství budovy nádraží byl schválen na březnovém jednání zastupitelstva. Toto jsou zkrátka fakta.

12. Vodovodní řad – vodovodní obchvat Jiren

Byl to právě Petr Borecký a zaměstnanci OID z městského úřadu, kteří dojednali po složitých jednáních s mnoha vlastníky dořešení majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích, to vše opět v tomto volebním období.

13. Nebudou odbahněny rybníky

Opět nebyl připravený projekt. Projekt k územnímu rozhodnutí se podařilo schválit minulý pátek. Bohužel v současné době nejsou dobře vypsané dotace na tyto projekty, ale s tím samozřejmě nic nenaděláme. Řeší se rovněž problém s dotacemi na celostátní úrovni.

14. Starosta odmítá „Smart City“.

Považujeme za nesmyslné, zejména v tuto chvíli, kdy byly konečně  zahájeny rozsáhlé  obnovy katastrofálně zanedbané infrastruktury,  za každou cenu pořizovat velmi drahé „hračky“, kdy jejich přínos zcela nevyvažuje náklady do nich vložené. Navíc, pokud se jedná o „hračky“ nabízené firmami, s jejichž předraženými službami jsme v minulých letech v Úvalech učinili svoji zkušenost a nyní jsou nám tytéž firmy ze strany některých politiků „přátelsky“ doporučovány k jednání o kontraktech. Uvažujeme využít tento druh technologií jen u projektů jako je např. u parkoviště u nádraží, zkrátka tam kde dávají smysl a mají výraznou přidanou hodnotu.  Odmítáme navíc personifikaci „problému“ pouze na starostu. Rada města a vedení města jsou kolektivní rozhodovací orgán!

15. Úvěr a nový dluh

Zásobník projektů, pro který mimochodem hlasoval i pan zastupitel Petr Petržílek, představuje soubor projektů, které by měly být financovány právě ze schváleného úvěrového rámce. Do roku 2020 město je schopno čerpat dotace, a právě schválený úvěr představuje jednu ze složek budoucího spolufinancování těchto projektů. Již vůbec nechápeme, kde ČSSD došla k závěru, že město si bere úvěr 200 milionů Kč. Zastupitelstvo města schválilo revolvingový úvěr 110 mil. Kč do roku 2019, který se následně přemění na dlouhodobý úvěr ve výši 90 mil. Kč úročený fixním úrokem ve výši 0,9% p.a. (efektivní úrok po započtení všech plateb činí 1,21% p.a.)

16. Kácení stromů na náměstí.

Nezávislá stanoviska dendrologů navzdory všemi emocím hovoří jasně. O záměru a nutnosti kácení na náměstí vedení města informovalo občany průběžně od prosince 2016, naposledy v březnu. ČSSD ústy Petra Petržílka (a na to je několik svědků, i mimo Otevřené Úvaly) deklarovala, že dodá oponentní znalecký posudek. Do dne kácení (město čekalo 4 měsíce s realizací) nedodala ČSSD nic.

Závěrem chceme říct, že Otevřené Úvaly po celou dobu naplňují nejen svůj volební program, se kterým vyhrály volby, ale také, ať ČSSD tvrdí cokoli, i koaliční smlouvu. A to poslední, čím bychom chtěli ztrácet čas, teď, když je v běhu tolik potřebných projektů, je nějaké politikaření (před nadcházejícími parlamentními volbami). Nejsme nalevo, nejsme napravo - jsme v Úvalech. A neutíkáme od rozdělané práce ani před zodpovědností. My ne!

Vaši zastupitelé a členové Otevřených Úval.

29. 03. 2017

Breda Michal, Milerová Ludmila, Poláková Dana, Borecký Petr, Saidl Richard, Němcová Hana, Breda Marcel, Borecká Mirka, Polák Josef, Kyselová Petra, Mahdal Marek, Němec Jan, Bredová Martina, Fuxová Petra, Čejka Dan, Šťastný Vladimír, Duspara Robin, Špaček Jaroslav

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist